SAMB Melaka

PEMOTONGAN BEKALAN AIR

PEMOTONGAN ATAS PERMINTAAN

 • 1. Dilaksanakan apabila pengguna memohon untuk menamatkan bekalan air.
  2. Perlu menjelaskan semua bil tertunggak sebelum akaun ditamatkan.
  3. Dokumen yang diperlukan :     
 • Salinan Kad Pengenalan pemohonan
 • Resit asal cagaran (jika ada)

(Jika Penama sudah meninggal dunia)

 • Sijil Kematian
 • Sijil Lahir Anak / 
 • Sijil Kahwin Isteri ( Hanya isteri dan anak sahaja dibenarkan bagi menamatkan bekalan air bagi penama yang sudah meninggal
 • Resit asal cagaran (jika ada)

PEMOTONGAN ATAS TUNGGAKAN

1.      Notis bertulis akan dikeluarkan sebelum pemotongan dilaksanakan.

2.      Semua bayaran hendaklah dijelaskan dimana-mana kaunter kutipan SAMB bagi penerima notis pemotongan berwarna putih

 

3.      Bayaran penyambungan akan dikenakan mengikut kadar yang ditetapkan

KESALAHAN MENCURI AIR

“Curi air “ adalah membuat apa-apa sambungan ke suatu sesalur utama awam atau paip air perkhidmatan iaitu kesalahan di bawah seksyen 123 Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 (Akta 655) Seseorang yang melanggar seksyen ini melakukan kesalahan dan boleh apabila disabitkan, didenda tidak melebihi RM 100,00.00 (Satu Ratus Ribu Ringgit) atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya.

 Seksyen 89(9) Akta 655 memperuntukkan jika bekalan air ke mana-mana premis telah dipotong oleh pemegang lesen pengagihan air dan didapati bahawa bekalan air itu telah disambungkan semula tanpa kebenaran pemegang lesen pengagihan itu, penghuni premis itu hendaklah dianggap, sehingga dibuktikan sebaliknya, telah menyambungkan semula atau membenarkan penyambungan semula bekalan air itu dan dia melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan,didenda tidak melebihi RM 50,000.00 (Lima Puluh Ribu Ringgit) atau dipenjarakan selama tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya.

A. KADAR CAS-SAIZ METER

METER MOHON BARU/TUKAR NAMA(RM) PEMOTONGAN (RM) SAMBUNG SEMULA (RM)

UJI METER

(RM)

CAJ METER HILANG / DIROSAKKAN

(RM)

D-1/2” 13mm 40.00 35.00 35.00 50.00 72.00
B-3/4” 20mm 40.00 35.00 35.00 50.00 132.00
C-1” 25mm 40.00 35.00 35.00 50.00 300.00
E-2” 50mm 80.00 50.00 50.00 874.00 860.00
W-2” 50mm 80.00 50.00 50.00 874.00 855.00
H-4” 100mm (60) 80.00 50.00 50.00 1,081.00 980.00
R-4” 100mm (60) 80.00 50.00 50.00 1,081.00 2,175.00
G-4” 100mm (60) 80.00 50.00 50.00 1,081.00 1,090.00
101mm-150mm 100.00 100.00 100.00    
Lebih 151mm 120.00        
NOTIS BAGI PEMOTONGAN BEKALAN AIR 3.00
ms_MYBahasa Melayu